Skip to main content
search

На 19.04.2018г. в УАСГ се проведе Общо събрание на „Българската асоциация за изолации в строителството“ (БАИС). Неговата цел беше избор на ново ръководство, отчет на постигнатите резултати, актуалните дейности на асоциацията, както и бъдещата програма за 2018 г.

Г-н Борис Радулов – председател на УС на БАИС, официално откри събитието. Преди да се премине към дневния ред, главният секретар на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП) – инж. Антони Чипев, отправи поздравителен адрес. Той сподели готовността на КИИП за продължаване на ефективното сътрудничество между двете организации с цел повишаване на качеството на строителството в България.

Г-н Радулов представи отчет за дейността на БАИС през 2017 г. Той отбеляза, че значимо постижение за този период са инициираните промени в „Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“, които предстои да влязат в сила след изтичането на предвидените законови срокове. Акцентира се и на успешното провеждане на обучителни семинари, които са насочени към повишаване на знанията и уменията на участниците в строително-инвестиционния процес. Беше обсъдено и значителното увеличение на медийните партньорства на асоциацията през последната година с цел популяризиране на дейността ѝ, в това число и партньорството със stroiinfo.com.

Обърна се специално внимание на активното участие на асоциацията в изработването на нормативната база и повишаването на ефективността на специализираните секции към БАИС. В тази връзка, инж. Кирил Маслев – ръководител на секция „Хидроизолации” и инж. Красимир Делов – ръководител на секция „Топлоизолации”, поотделно споделиха основните акценти от работата си през 2017 г.

След като бяха обсъдени предприетите стъпки през 2017 г., както и техните резултати, се премина към представянето на програмата за 2018 г. от изпълнителния директор на БАИС – инж. Йордан Николов. Тя беше единодушно приета от всички присъстващи делегати.

Програмата предвижда БАИС да продължи съвместната работа с държавната администрация, общините и браншовите организации в строителството, както и да разшири контактите си с чуждестранни такива. Предвижданите основни дейности са участието в изработването на нормативната база, както и в работни групи и форуми с тематика близка до предмета на дейност на БАИС. Предвижда се и сезирането на съответните органи при констатиране на нарушения в областта на изолациите в строителството и провеждането на обучителни семинари за участниците в строително-инвестиционния процес.

БАИС планира да работи и в посока увеличаване на членския си състав.

От началото на тази година за нови членове на асоциацията бяха приети „Топливо“ АД, „Бултермострой“ ЕООД и „Адепласт“ С.А. Сега асоциацията предвижда да се фокусира и върху привличането на апликатори и на фирми в сферата на подовите настилки. Друг акцент в дейността им през 2018г. ще бъде учредяването на регистър на фирми, изпълняващи изолационни работи. Този регистър се предвижда да бъде интегриран в структурата на асоциацията.

УС направи предложение за изменения на критериите за присъждане на знака за качество на БАИС, като основните промени гласят, че наличието на ISO 9001 вече няма да бъде единствен критерий при вземане на решение за удостояване със знака. Досега знакът за качество беше безсрочен, а след като предложението беше прието от делегатите, той вече ще бъде присъждан за период от 3 години. През предстоящия период ще се работи и върху извеждането на други правила и критерии за присъждане и отнемане на знака.

Изборът на новия управителен съвет на „Българска асоциация за изолации в строителството“, който беше основен акцент на събитието, се извърши чрез таен вот. Той определи новия УС на асоциациията, който ще бъде в състав:

  • Диян Господинов от „Господинови Строймаркет“ ООД – председател
  • Теодора Войкинска – Кацарова от ТП „Урса“ Словения – заместник-председател
  • проф. д-р инж. Богомил Петров
  • Петър Илиев от „Бултермострой“ ЕООД
  • Иван Давидов от „Хенкел България“ ЕООД

Срещата завърши с отличаване на няколко значими членове на асоциацията. Г-н Радулов и проф. Назърски бяха удостоени с плакети на БАИС за дългогодишен принос.

Източник: www.bais.bg

 

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu