Skip to main content
search

На 18 октомври 2018 г. в УАСГ се състоя среща на фирми, изпълнители на изолационни работи, за учредяване на Браншови регистър на изпълнители на изолационни работи /БРИИР/ към БАИС.

Сред учредителите са:

„Бултермострой“ ЕООД; „Изоматех инженеринг“ ЕООД; „Рус  Булстрой“ ЕООД; „Перфект 2007“ ЕООД; „Аброс Билд“ ЕООД; „Троана Билд“ ЕООД.

Акцент на срещата бе обсъждането и приемането на Правилника за работа на регистъра. Приети са няколко критерии, на които трябва да отговарят фирмите изпълнители, за да бъдат членове в регистъра – легитимност на фирмата, капацитет, история, референции от инвеститори за изпълнени изолационни работи и поне една референция или препоръка от член на БАИС.

Източник: БАИС

Към момента новосформираното обединение ще разчита на опита и експертизата на БАИС, а асоциацията ще подпомага организационното укрепване на регистъра.

За първи управител на БРИИР бе избран г-н Петър Илиев – управител на фирма „Бултермострой“ ЕООД. Съгласно правилника той ще ръководи оперативната дейност на регистъра: координиране работата с фирмите, членове на БРИИР; организиране поддръжката на регистъра; набирането и изразходването на средствата на БРИИР. Като член на УС ще осъществява връзката с БАИС.

Една от основните функции на регистъра ще бъде издаване на квалификационни степени на работниците на изпълнителските фирми по образеца на старите професионални гилдии. Правилата и критериите за тях трябва да се изработят от самите фирми, така че да се постигне консенсус и да се прилагат доброволно от всички. Решено бе до края на месец февруари 2019 г. квалификационните степени да се предложат от членовете на регистъра и да се съставят програми, по които да се провежда обучението. Те ще бъдат обсъдени на следващото заседание на членовете на регистъра.

Според инж. Йордан Николов състоялата се среща бележи началото на едно необходимо обединение на фирмите, което има за цел:

  • Повишаване на качеството на крайния продукт;
  • Установяване и спазване на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;
  • Създаване на система за повишаване на качеството на работната ръка в бранша;
  • Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационни работи;
  • Подпомагане на участниците в контактите им с финансовите институции, застрахователите, държавната администрация и с браншовите камари в областта на строителството;
  • Осигуряване на информация и осъществяване на контакти със задгранични организации за изучаване и прилагане на опита им в работата;
  • Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството;

След подробно обсъждане и нанасяне на предложените корекции Правилника за работа на браншовия регистър на изпълнителите на изолационни работи (БРИИР) към БАИС бе приет и подписан от фирмите-учредители.

 

 

Михаела Икономова

Архитект и любител на пътешествията, природата и дизайна за хората. Вярва, че писането за архитектурата е неделимият аналитичен елемент, който задълбочено осмисля дизайнерския процес.

Остави коментар

Close Menu