В настоящия доклад е направен преглед на действащата нормативна база в Геотехническото инженерство

ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА – НОРМАТИВНА БАЗА И СФЕРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

инж. Вл. Костов – гл. ас. в катедра „Геотехника” при УАСГ – София,
инж. Пл. Дилков – акад. сек. екология МАНЕБ – С. Петербург, изп. директор PVB Power Bulgaria

1. Въведение

В настоящия доклад е направен преглед на действащата нормативна база в областта на Геотехническото инженерство, като са разгледани основните направления, съдържащи се в EN1997 Геотехническо проектиране и свързаните с него Национални приложения. Обърнато е по-съществено внимание на въпросите, свързани с проблемите на Геотехниката и околната среда и възможността за прилагане на нови технологии, при изграждане на конструкции при реновиране и строителство на стари и нови сметища (депонии), водни басейни и др., в рамките на Еврокод 7.

Във връзка с това е разгледана една съвременна технология за изпълнение на противофилтрационен тип преградни стени и конструктивни елементи, базиращи се на системата „Jet Grouting” (струйно инжектиране).

Представена е системата „Mini Jet system”, разработена от Tec Soil s.r.l., на базата на Noceto (PR) – Italy. Това е нова технология, удобна за изпълнение на анкери и почвени гвоздеи, използвайки високо налягане на изнжекционния разтвор (повече от 400 Bar).

2. Еврокод 7 – основен нормативен документ на Геотехническото инженерство

Геотехническото инженерство е основно направление в проучването, проектирането и изпълнението на строителните конструкции и съоръжения, при които се осъществява взаимодействие със земната основа. В него се обединяват отделни научни направления и строителни дейности, имащи различна теоретична основа като: проучване, анализ, проектиране, изпълнение, възстановяване, локализиране на повреди, реновиране на съоръжения и конструкции, които непосредствено взаимодействат със земната среда както и оценка на влиянието на строителната дейност на човека върху околната среда.

Като основен нормативен документ на Геотехническото инженерство в рамките на обединена Европа през 2010 год. влезе в сила EN1997 Геотехническо проектиране – част I. Основни правила и част II. – Изследвания и изпитвания на земната основа.
Еврокодовете са документи, които са средство за проверка на съответствието на сградите и строителните съоръжения с изискване №1 – Механично съпротивление и устойчивост на Директива 89/106/ЕЦЦ на Съвета, като база при съставяне на договори за строежи и свързаните с тях инженерни услуги и като рамка за разработване на хармонизирани технически спецификации за строителни продукти и технологии – Европейски стандарти (EN) и Европейски технически одобрения (ETA).
Както в останалите Еврокодове, така и в Еврокод 7, проблемите са разгледани концептуално, т.е. дадени са изискваниия и препоръки, а конкретните модели и методи за преокртиране и оразмеряване се определят от собственика и проектанта в зависимост от конкретната ситуация.
Еврокод 7 пре3дставлява ръководство за планиране и интерпретация в геотехническите лаборатории и полевите изпитвания, и проектиране и изпълнение на геотехнически проекти на сгради и инженерно-строителни работи.
Стандартът дава предписания, отнасящи се до конструктивната надеждност, изразяваща се в осигуряване на началната безотказност, експлоатационната годност и дълготрайността на геотехническите съоръжения.

Стандартът EN се основава върху концепцията за гранични състояния, използвана съвместно с метода на частните коефициенти.
Числените стойности на частните коефициенти и на другите параметри на надежността се препоръчват като базови стойности. Те са избрани въз основа на предпоставката за задоволително ниво на изпълнение и управление на качеството.

Специално внимание в Еврокод 7 се отделя на дефинирането на граничните състояния при проектиране на геотехнически конструкции и съоръжения, които състояния са:
– Загуба на равновесие на конструкцията или почвата и скалите, разглеждани като кораво тяло, в което съпротивленията на конструктивните материали и на почвите и скалите са незначителни при осигурени якости;
– Вътрешно разрушение или недопустими деформациина конструкцията или на елемент от нея, като фундаменти, пилоти, кладенци, стени, анкери и други геотехнически конструкции в цялото им разнообразие, при които съпротивлението на изграждащите ги материали е значително при осигурени якости;
– Разрушение или недопустими деформации на земната основа, при които съпротивлението на почвите или скалите е значително при осигурени якости;
– Загуба на равновесие на конструкцията или земната основа под действието на воден подем;
– Преместване или повдигане, вътрешна ерозия и суфозия в почвата, причинени от хидродинамичен натиск.

Като допълнение на EN1997 служат националните приложения, съдържащи информация само за онези параметри, които в Еврокода са оставени отворени за национален избор, наречени национално определени параметри. Те следва да бъдат използвани за проектирането на сгради и строителни съоръжения, предвидени за изграждане в съответната страна.
Националните практики свързани с „Геотехническо проектиране” в нашата страна представляват набор от нормативни документи (норми, правилници, наредби и стандарти), които третират сами по себе си дадена област или част от обхвата на геотехническото проектиране. За сега действащите у нас основни нормативни документи са:
1. Норми за проектиране на подпотни стени, БСА, бр.10/1986;
2. Норми за проектиране на пилотно фундиране, БСА, бр.6/1993;
3. Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране. Норми за проектиране на плоско фундиране, 1996;
4. Наредба №01/12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, БСА, бр.2/2001;
5. БДС – Стандарти за лабораторни и полеви изследвания на строителни почви и скали;
6. Нормативни документи, свързани с натоварвания и въздействия (вкл. и зеизмични) на сградите и съоръженията.

По отношение на проектирането, и нашите национални практики се базират на „метода на граничните състояния”, с диференциране на коефициентите на сигурност по групи „за материал”, „за въздействия” и „условия на работа”.

3. Геотехника на околната среда

Развитието на геотехническото инженерство на околната среда от средата на 80те години разкрива широко поле за приложение, при което от тогава на сметишните депа започва да се гледа като на инженерни строителни съоръжения, а не като на обикновенни места за разтоварване на смет, специфични отпадъци и др. Обезопасяването и санирането на стари депа, чистенето на замърсени почви представляват едно многостранно предизвикателство и към специалното геотехническо инженерство.
В по-широк смисъл геотехническите мероприятия за защита срещу високи води също се числят към геотехника на околната среда.
Доказването на сигурността на сметища е съществено по-комплексно, отколкото при насипни тела от почви и скали. В повечето случаи трябва да се имат предвид и химико-физичните реакции, аспекти свързани с подземните води и най-вече дълготрайното им поведение. Това се отнася за изпоплзваните за капсуловане уплътнителни материали (водоплътни стени, създаване на водоплътност в основата и по повърхността). От началото на 80те години геосинтетичните материали започнаха да придобиват все по-голямо значение в тази област. На Фиг.1. са представени геоехническите аспекти при депа за отпадъци (депонии). Тъй като отпадъците са със значително по-голяма слегаемост и деформируемост в сравнение с това на естествените почви, е необходимо да се контролира съвместимостта на деформациите между отпадъците, мероприятията за уплътняване и земната основа.

1. – вътрешно и външно разрушение на откоса; 2. Хлъзгане на подпиращия насип; 3. Хлъзгане на повърхностната изолация; 4. Изтласкващи хоризонтални напрежения в основата на депонията; 5. Дълбоко хлъзгане; 6. Слягане на земната основа; 7. Слягане на повърхността; 8. Странични деформации; 9. Хлъзгане на отпадъците; 10. Отказ на крайни насипи; 11. Хлъзгане на работните фуги между отпадъците.

Фиг. 1. Схема на геотехническите аспекти относно сигурността на сметищата
При обезопасяване на стари депа са се утвърдили ограждения с водоплътни стени, и то в комбинация с понижаване на почвените води, вътре в изолираната зона. По този начин почвeните води могат само да навлизат в така затвореното пространство, при което съществуващи подземни потоци под депонията не представляват опасност за нанасяне на щети.

При проектиране на нови и саниране на съществуващи сметища, те трябва да бъдат осигурени за следните основни гранични състояния: обща устойчивост; разрушаване на конструктивен елемент, комбинирано на земната основа и конструктивен елемент; разрушаване следствие хидравлично повдигане и филтрационна суфозия; деформации и недопустима промяна на режима на почвените води.

Съществен конструктивен елемент за осигурявяане на сметищата за цитираните основни гранични състояния представляват огражденията от водоплътни (противофилтрационни) стени. Технологиите на изпълнение на тези стени са тясно свързани с инженерногеоложкака и хидрогеоложката обстановка, подробно описана и анализирана в Геотехническия доклад.
Обикновенно, при избора на място за разположение на сметището, се предпочитат места негодни за селскостопанска дейност и устойчиви на натоварване, при което се оказва че по отношение на изпълнението на водоплътни стени, тези места създават значителни проблеми.
В случаите на изграждане на “несъвършена потопена водоплътна стена” съществен момент е локализирането на наличие на дефекти, повреди и течения под водоплътните стени, на което се придава особено значение.

4. Инжекционните технологии „Jet Grouting”

Те представляват група техники за впръскване на различни химически реагенти – свързващи вещества (заздравители) – служещи за подобряване на качествата на почвата.
Технологията позволява няколко метода на впръскване на свързващите вещества (циментов разтвор). Впръскването се осъщесвява с разтвори позволяващи работа при високо налягане, с висока скорост. Заздравителите разрушават почвената структура, смесват се с получената маса до хомогенна смес, след което образуват каменовидна маса.
Този вид почвени модификации играе важна роля при фундирането и по-специално при третиране на почви под нови или съществуващи сгради; при строителство на тунели; при почви под влияние на почвени води.

Използват се следните групи циментационни техники.

+ Инжектиране под ниско налягане: заздравяващият композит се инжектира под ниско налягане, при което не се нарушава структурата и обема на почвата. Използва се широк набор от свързващи вещества – циментово мляко, циментов разтвор, битум, глинест разтвор и други. Използването на дадени свързващи вещества се определя от филтрационните свойства на почвите. При скорост на филтрацията над 1.10-2cm/sec се използва циментов разтвор. По-скъпите композити на база лепила се използват при филтрации до 1.10-6cm/sec. Почви с по-висока филтрация не са подходящи за заздравяване.

+ Инжектиране на уплътняващи композити: високовискозни заздравители с голям ъгъл на вътрешно триене се инжектират в уплътняваната почва. Композита действа като радиален хидравличен крик, преместващ почвените частици. Резултатът е контролирано уплътняване.

+ Обмазняване: свързващото вещетво се инжектира под ниско налягане в почвата чрез специална тръба с клапи (пакери). Сместа прониква в съществуващите цепнатини и пори и модифицира почвата до такава с по-голяма плътност (Фиг.5.б).

+ Инжектиране под високо налягане (Фиг.2.): методът се различава от предходните по това, че се разрушава основно структурата на почвата. Получената почвена маса се смесва с композита до получаване на хомогенна маса, образуваща в последствие каменовидна маса. Методът е приложим за всякакъв тип почва, като се представя еднакво добре при глини, прах, пясък и чакъл. Позволява също използване на различни видове разтвори – най-често водно – циментови. При изискване за водонепропускливост се използват водно – циментово – бентонитни.

Фиг.2. Инжектиране с циментов разтвор под високо налягане

На Фиг.3. са представени схематично етапите на изпълнение на инжекционното заздравяване.

Съществуват три основни системи за впръскване на свързващото вещество:
– Еднокомпонентна – разрушаването на почвената структура се осъществява чрез самото свързващо вещество.
– Трикомпонентна (“Kajima”) – разрушаването на почвата се извършва чрез смес на вода и въздух под високо налягане, подавани чрез специална дюза. Свързващият материал се подава от друга дюза разположена по-ниско от предходната.
– Двукомпонентна (преходна) система – модификация на еднокомпонентната, при което се повишава нейната ефективност.

а) сондиране     б) изтегляне на лоста и инжек-      в) изпълнение на след-

   с промивка         тиране с високо налягане             ващите участъци

Фиг.3. Етапи от изпълнение на инжекционно заздравяване на почвата под високо налягане

а) Еднокомпопнентна                                 б) Двукомпонентна                                 в) Трикомпонентна
        инжекционна система                                инжекционна система                             инжекционна система

Фиг.4. Методи за инжектиране с високо налягане

– Еднокомпонентна инжекторна система (Фиг.4.а) – използва се мощна помпа за изтласкване на композита. Той преминава през сондажната колона до комплект дюзи разположени над сондажното длето. Голямата скорост и енергия на струята разрушава и разбърква почвата заобикаляща сондажния лост, образувайки колона от заздравен материал. Диаметърът на изработката варира от 40 cm до 120 cm.

а) Циментови тела получени при инжектиране на                       б) Циментови тела получени при инжектиране на
циментов разтвор под високо налягане                                      циментовия разтвор под ниско налягане

Фиг.5. Циментови тела получени при инжектиране с циментов рзтвор при
различни налягания

– Трикомпонентна инжекторна система (Фиг.4. в) – това е подобрена система, при която се използва смес от вода и въздух за да се разруши структурата на почвата. Въздухът увеличава радиуса на проникване и облекчава смесването на фракциите. При този метод излишъкът от материал се изнася навън от сондажа.
В същото време втвърдителят се впръсква под ниско налягане – около 5 МPа, през дюза разположена под тази за водно-газовата смес. При тази ситема диаметърът на изработката може да достигне диаметър от 2 m.

Тази система е по–рентабилна на места с трудна за сондиране почва поради това, че за постигане на същия диаметър и обем с еднокомпонентната е нужно да се изработят няколко сондажа.
Недотатъци са:
– по–голямата сложност и повечето оборудване;
– извозването на материал от сондажа което определя по-висока цена, както и евентуални проблеми при почви с по-малка филтрация.
Предимство на еднокомпонентната система е приложението при различни ъгли на работа, при укрепване на сгради и тунели където мястото е ограничено. По–краткото време за подготовка, сравнително ниска цена, по–чист и по-тих спрямо трикомпонентната инжекционна система.

– Двукомпонентна система на впръскване (Фиг.4.б) – тази по-нова версия е комбинирана от предходните. Базирана е основно на еднокомпонентната, но заради повишаване на радиуса на проникване е приложен газ (сгъстен въздух), впръскван едновременно с втвърдителя.

Средно диаметърът на колоната-почва третирана чрез еднокомпонентния метод, се повишава от 0,80 до 1,80 inch само чрез добавяне на въздух.
Разликата в оборудването е единствено добавеният компресор за въздух.

Подвижността и възможността за изпълнение при всякакви полски условия, стандартизирането на процедурите и контрола на качество по време на изпълнение, правят метода иновативен и интересно средство за изпълнение на специални геотехнически работи.

5. Новата „MiniJET” технология

Техниката miniJET превъзхожда качествено гореспоменатите оперативни етапи, като гарантира съществено увеличение на производителността на строителния обект. Тя се състои в изграждането на колони jet-grouting с помощта на кухи пръти от високоустойчива стомана, които – на етап изпълнение – функционират като цялостна група пръти, позволявайки инжектиране под изключително високо налягане на циментовата смес (до макс. 400 bar), а след като е направено перфорирането, се оставят във вътрешността на колоната MiniJet, като се превръщат и съставляват нейната армировка (Фиг.8).
Възможна е направата на колоните от заздравена почва с диаметри между 300 мм и 600 мм в зависимост от техничвските нужди и от инженерно-геоложките условия, в които се правят. Вместо обичайната група jetting е предвидено използването на система за сондиране/инжектиране, която остава вътре и се състои от:
– Пробивна корона с 2 броя дюзи (Фиг. 6 и 9в). Дюзите са директно монтирани върху пробивната корона, която остава вътре.

Фиг. 6 и 7. Пробивна корона с впръскващи дюзи и изграденото струйно-инжекционно
циментово тяло
Първата дюза, наклонена спрямо оста на сондиране под ъгъл от 30°÷45°, се поставя в предната част на края с главната цел да раздроби почвата, облекчавайки същевременно етапа на сондиране
Втората дюза пък е разположена на няколко сантиметра над първата и е перпендикулярна на самата ос на сондиране, като има за задача както да раздроби възможно най-много почвата, така и да я смеси с инжекционната смес, създавайки по този начин колоната от циментов камък.
Короните miniJET® са основно с две/три остриета и могат да бъдат снабдени и с вложки от видий;
– Стоманени кухи пръти с непрекъсната резба (фиг. 9а)
Те са направени от висококачествена стомана и се характеризират с непрекъсната резба, която гарантира по-добро сцепление с укрепения терен, което позволява освен това нарязване според необходимите дължини в зависимост от конкретните изисквания на строителния обект;
– Съединителни муфи прът/прът (фиг.9б)
Те са направени посредством използването на машини с цифров контрол и имат 2 бр. метални уплътнения, за да гарантират идеалната непропускливост по време на етапа на инжектиране под високо налягане.
– Захранваща глава
Стандартна въртяща глава за инжектиране под много високо налягане. Тя е единственият елемент на групата miniJet, който не остава вътре.

Фиг. 8. Схема на пробивно – инжектиращата система “Mini Jet”

В таблица 1. са дадени основните технически характеристики на анкерите miniJET®

Таблица 1. Технически характеристики на анкерите miniJET®

   а) Пробивен, инжекционен и анкериращ прът                                    б) Съединителни муфи

  в) Пробивна корона с инжекционни дюзи                                            г) Анкериращи гайки и планки

Фиг.9. Основни елементи на инжекционните анкери miniJET®

Системата mini Jet® е проектирана както за временни, така и за постоянни анкери и гвоздеи. Въпросът за антикорозионна защита при постоянните анкери е решен като невлизщата в цименто-каменното тяло част на анкера е попцинкована, галванизирана или покрита с полиетилинова изолация (Фиг.10.).

Фиг.10. Защитен извън зоната на закотвяне с полиетиленова изолация mini Jet® анкер
На Фиг.11. е показан схематично монтиран постоянен анкер с полиетиленова защита.

Фиг.11. Схема на монтиран постоянен анкер mini Jet® с полиетиленова защита

6. Области на приложение на техниката miniJET®

Системата miniJet е особено подходяща за укрепяване на фундаменти натоварени на опън, фундаментни микропилоти, конструктивни елементи като анкери и попчвени гвоздеи, за намеса в консолидацията по време на строителството и за стабилизиране на почвите.
На Фиг. с №№ от 12 до 16 са представени различните области на приложение на системата miniJET® в геотехническото инженерство.

Фиг.12. Почвени гвоздеи и анкери за укре-                                      Фиг.13. Анкери за анкериране на фунда-
пяване на откоси                                                                             даментни плочи при воден подем

Фиг. 14. и 15. Микропилоти за усилване на съществуващи фундаменти

Фиг. 16. и 17. Почвени гвоздеи за стабилизиране на свлачища и откоси

7. Предимства на техниката miniJET®

• Инжектирането под високо налягане се прави едновременно с етапа на сондирането (“Jetting in”) и следователно, след достигане на проектната кота, сондажният лост се оставя и вече съставлява армировката на колоната miniJET®.

• Използването на група, която не остава вътре, изключва необходимостта колоната jetting да се перфорира повторно, за да може да се положи армировката или анкер, като намалява налагащите се работи, а следователно и съответните разходи на обекта.

• Колоните miniJET могат да бъдат използвани в различни конвенционални приложения, сред които: микропилоти, анкери, почвени гвоздеи за укрепяване на земни склонове и др.

• Непрекъснатата резба позволява подобрение на сцеплението между укрепения терен и стоманата, а от друга страна и изключителна модулност на парчетата тръби, улеснявайки по същество тяхното използване и при особено тежки работни условия.

8. Примери на прилагане на системата miniJET в практиката

8.1. Усилване на фундаменти с miniJET при реконструкцията на комплекса
“San Geminiano” – гр. Модена

Сградата, предмет на реконструкцията, се намира в старата част на гр. Модена. Бъдещите натоварвания, на които ще бъдат приложени конструкциите предвид крайното им предназначение като университетски комплекс, доказаха необходимостта от интензивна намеса за укрепяване на съществуващите фундаменти, включително чрез използването на технологията miniJET.
Земната основа се състои най-вече от разнородни насипни материали, под които се намират слабопластични глинести и прахово-глинести пластове. В конкретния случай бяха направени като укрепяващи фундаменти под съществуващата сграда, една редица колони miniJET® (налягане на инжектиране: 300 Bar) (Табл.2., Фиг.18 и 19), армирани със самопробивни кухи пръти с непрекъсната външна резба тип R32 и съответните съединителни муфи.

Таблица 2. Спецификация на инжекционните работи

 Фиг.18 Фрагмент от изпълнение на микропилотите       Фиг.19. Изглед от разкрити микропилоти

След направата на полеви проби за проверка и регулиране на техниката във връзка с местните геолитоложки условия, се пристъпи към осъществяване на изпитване чрез натоварване върху една колона miniJET®. Резултатите показаха оптималната съвместимост на приложената технология както с наличните почви, така и със самите съществуващи фундаменти (отсъствие на значително слягане) и следователно с предаваните от тях товари върху почвата (Фиг. 20).

Фиг.20. Диаграма на слягане на изпитваната колона miniJET

8.2. Изпълнение на временни активни (напрегнати) анкери miniJET – Виареджо –
Италия

За изграждането на подземни/полуподземни конструкции зоната е била обект на създаването на конструкция с форма на кутия, съставена от застъпващи се колони „jetting”, армирани със стоманена тръбна конструкция (Фиг.21.).
Земната основа се състои от морски пясъци.
За стабилизирането на шлицовите стени след достигане на кота на изкопа, равна на около – 5,00 m от кота терен, е предвидено изграждането посредством miniJET® на серия временни активни анкери, разположени по дължината на един пояс, направен от стоманобетон в горния край на колоните jet-grouting.
Около 3 седмици след тяхната направа, анкери бяха предварително напрегнати (до 20 t) чрез използването на хидравлична преса.

Таблица 3. Спецификация на инжекционните работи


 Фиг.21. Общ вид на укрепявания изкоп с анкери miniJET

8.3. Предварително напрегнати анкери miniJET® – Генуа, Италия

Реконструкцията на един стар кей в търговското пристанище на Генуа наложи направата на 50 бр. предварително напрегнати анкери. Почвата се характеризира най-вече с наличието на морски пясъци.
Нуждата от осигуряване на устойчивост на въпросния кей за експлоатационните товари от корабите на котва, подтикна проектантите да предвидят редица предварително напрегнати анкери чрез техниката miniJET® (Фиг.22. и 23.).
Анкерите са тип IBO, R51 с дължина от 24,00 m и минимален диаметърна корена 400 mm), реализирани именно чрез техниката MINIJET (Табл.4.).
С цел да осигурят дълготрайна защита на постоянните анкери, прътите и съединителните муфи бяха обработени чрез електролитно поцинковане (минимална дебелина: 20 микрона); освен това свободният участък беше предпазен допълнително чрез облицоване с тръба „casing” от полиетилен с висока плътност.
След като са положени, след изминаване на минималното време за набиране на якост на закотвящите колони MINIJET, анкерите бяха предварително напрегнати до 40 тона посредством използването на напрягаща хидравлична преса.

Таблица 4. Спецификация на инжекционните работи

Фиг.22. и 23. Фрагменти от изпълнението на miniGET анкерите

8.4. Укрепяване на съществуващи фундаменти на хотел Metropol Palace
посредством микропилоти miniJET® – Белград – Р. Сърбия

За работите по реконструкцията на хотел Metropol Palace в Белград, бяха направени около 1500 бр. микропилоти под съществуващите фундаменти с дължини съответно 10–12 и 14 m.
Земната основа е изградена предимно от глина с пясък и прах.
Микропилотите miniJET® са с номинален диаметър от около 500 mm, sys стоманена армировка, състояща се от кухи самопробивни пръти с непрекъсната резба тип R51, съединителни муфи и оставаща боркорона с дюзи за инжектиране под високо налягане. Те бяха подложени на различни izpitwaniq с цел да се установи реалното взаимодействие между стоманената армировка и укрепения терен и освен това между корена miniJET® и почвата; всичко това беше направено, за да се гарантира съвместимостта на възприетата техника с бъдещите работни товари, приложени върху въпросните укрепяващи подфундаментни микропилоти.

Работни товари и изпитвания на натоварване

1. Работните товари, приложени върху микропилотите miniJET с дължина 10,0 m, бяха равни на 300 kN; съответните изпитвания на натоварване, достигнаха до 608 kN, показаха крайна остатъчна деформация от около 1,5 mm.

2. Работните товари, приложени върху микропилотите miniJET с дължина 12,0 m, бяха равни на 390 kN; съответните изпитвания на натоварване, достигнаха до 780 kN, показаха крайна остатъчна деформация от около 6,5 mm.

3. Работните товари, приложени върху микропилотите miniJET с дължина 14,0 m, бяха равни на 480

 

9. Заключение

Както всеки един нормативен документ, така и Еврокод7 има своите недостатъци. Независимо от това, той дава възможност за широко прилагане на съвременните постижения на науката и тяхното навлизане в сферата на геотехническото инженерство посредством новите технологии.
Освен това, натрупването на практически опит, дава възможност за прилагане на oбсервационния метод на проектиране за целите на оптимизирането, осигуряването на качество и дълговременен контрол на мероприятията от геотехническото строителство, свързано с опазване на околната среда. Нещо повече, развиването на тенденцията за управление на риска като се поемат „пресметнати рискове” при планирането и изпълнението на строиотелни работи, или „активното проектиране” с международно приетото название „active design” още повече разширява човешките възможности за целенасоченост и перспективност на дейностите и мероприятията, свързани с опазване на природата.

Литература:
1. EN 1997 Еврокод 7, Геотехническо проектиране, БИС, 2010 год.;
2. Сборник лекции с основните положения на Еврокодове ЕC0; ЕC2; ЕC3; ЕC4; ЕC5; ЕC6; EC7; EC8, КИИП, София, 2006 год.;
3. Brandl, H., O.Univ.-Prof.Dipl.-Ing.Dr.techn. Dr.h.c. mult., Die Enwicklung des Spezialtiefbaus ab Mitte des 20. Jahrunderts, Специален отпечатък, София, 2008 год.;
4. MINIJET – A new technology for Underpinnings, soil nailing and anchoring. Method Statement, TecSoil s.r.l., Pubbl. 1° Completo, REV.3, Milano, 2008.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА В МИНЕРАЛНО-СУРОВИННИЯ ОТРАСЪЛ” Варна, 28.08 – 01.09, 2011

 

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Hobelix
Load More In Доклади

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Бараж Груп ЕООД

„Бараж Груп“ ЕООД е строителна компания, създадена през 2011г., която е специализирана в р…