Skip to main content
search

Харчат се около 10 трилиона долара годишно за изграждането на обществени сгради, инфраструктурни обекти и индустриални конструкции, а предвижданията са до 2025 г. тази сума да нарасне до 14 трилиона.

Въпреки нарастващите инвестиции, строителната индустрия не съумява да увеличи производителността на труда.

Какво е производителност на труда?

Производителност на труда е количеството на произведена  продукция в съответния измерител (брой, m, m2, m3), създадена от трудоспособния човек за единица време (час, смяна, месец, година).

Лесно би било просто да разделим свършената работа на вложените ресурси (човекодни, капитал или материали). Това щеше да е универсална формула, ако всеки човек на земята има една и съща работа, произвежда еднакъв продукт във фабрика при сходни условия. Реалността  на строителната площадка или като цяло в строителството е далеч по-комплексна, което прави измерванията на производителността на труда една нелека задача.

Къде се намира строителството спрямо останалите сектори?

За последните 25 години производителността на труда в строителството е със среден растеж от 1% годишно. За сравнение, този 1 % е по-малък от 2,8% среден годишен растеж за цялата световна икономика и далеч по-малък от 3,6 %, с които могат да се похвалят от леката и тежка промишленост.

Как можем да повишим производителността?

  • Внедряването на облачни услуги има потенциала да премахне купищата документация на хартиен носител, би позволило контрола на прогреса в реално време и ще улесни събирането и предаване на информация. Анализиране на данните чрез специализиран софтуер ще спомогне за подобряването на ефективността, скъсяване на крайните срокове и по-успешно управление на риска.
  • Използването на съвременни геопространствени технологии като фотограметрията и лазерното сканиране (Lidar), чрез които геодезистите могат да изготвят детайлни дигитални триизмерни модели на терена, ще ограничат геоложките изненади, които са една от основните причини за забавяне или оскъпяване на изпълнението.
  • Създаване на комплексен строително информационен модел (5D BIM) ще съкрати времето за изчисления и чертане на проектантите. Той дава възможност на изпълнителите за по-ефективно управление на ресурсите (материали, персонал и механизация), както и улеснява финансовия анализ на инвеститора при промяна в проекта или графика на строителство.
  • Разширяване употребата на предварително заготвените в заводски условия елементи. Модулното, сглобяемо строителство позволява изграждането да става в по-кратки срокове, а стандартизацията на използваните елементи дава възможност за тяхната лесна подмяна или повторно използване в други конструкции.
  • Поддържане и повишаване на притежаваната от кадрите квалификация. Промяната в строителната индустрия не може да бъде постигната без нужните инвестиции за управление и развитие на човешките ресурси. Налага се строителните фирми да повишат максимално степента на удовлетвореност от условията на труд, за да могат да задържат квалифицираните специалисти и работници.

Изображение: https://launchforth.io

Защо производителността на труда има значение?

Цялото общество разчита на строителната индустрия да построи инфраструктурата, от която се нуждае, за да се развива. Поемайки тази огромна отговорност на плещите си, строителството трябва да насочи своите усилия и инвестиции към дигитализация на възможно най-много процеси. Техническите иновации, интегрирани в други сектори, показват, че компаниите, които съумеят първи да се обновят могат да изградят устойчиво конкурентно предимство. В строителния сектор това неминуемо ще се случи. По-гъвкавите компании, които влагат в дигитални технологии сега, ще успеят да предложат в бъдеще по-добри условия на труд, по-високо  заплащане, завършвайки повече обекти, в по-къси срокове, с по-малко непредвидени разходи.

Изображение: https://www.pexels.com

Основно изображение: www.meh.ro
Основен източник: Mckinsey & Company

Остави коментар

Close Menu