Skip to main content
search

HTI Bulgaria предлага платен стаж! Ако искате да попаднете в бързо развиваща се компания и да работите в динамичен екип в строителния бранш, кандидатствайте възможно най-скоро! Стажът покрива възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място; здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
Изискване на схемата е кандидатът да бъде до 29 години включително!

Тук може да разгледате трите позиции:

 

Търговски сътрудник – офертен отдел

Образование: Висше, инженерно  техническо

Изисквания: Компютърна грамотност, владеене на английски/ немски език е предимство

 • Подпомага реализирането на търговските дейности на фирмата с административна подкрепа, организационна и координационна дейност
 • Активно участва в изготвянето на фирмените офертни предложения чрез съгласуване с Търговските представители;
 • При изпълнение на задълженията си прилага утвърдените единни правила за систематизиране и изготвяне на фирмените оферти;
 • Изучава подробно предоставената тръжна и офертна документация в т.ч. техническите спецификации и чертежи; технически изисквания; видове и количество строително-монтажни работи;
 • Изготвя количествено стойностни сметки въз основа на получени технически спецификации и чертежи; Подготвя тръжна документация
 • Съставя запитвания към трети лица като доставчици за предоставяне на оферти от тяхна страна;
 • Следи за получаване на отговорите в срок, като проверява получените предложения за изчерпателност  и достоверност на предоставената информация;

 

Търговски сътрудник – вътрешни продажби

Образование: Висше, икономическо или техническо

Изисквания: Компютърна грамотност, владеене на английски/ немски език е предимство

 • подпомага търговската дейност на фирмата с информация и документация, свързана с продажбите на отдела;
 • осигурява административна подкрепа на търговските представители при изготвяне на фактури  и информация за цени,  оферти, договори, и всички документи свързани с търговския процес
 • заприхождава пристигналата стока, като съгласува себестойността с отговорните по Закупуване и Транспорт;
 • при ценообразуване, координира и съгласува продажни цени с Търговски представител;
 • приема запитвания от клиенти в офиса, по телефона или интернет като ги насочва към съответния Търговски представител или Проектов инженер
 • осигурява необходимата информация и документация на клиентите на фирмата в координация с Търговските представители
 • следи за наличност на продуктите чрез съгласуване на информацията между Търговските представители, склада и доставчиците
 • следи за изпълнението на договорените условия на продажбата
 • поддържа актуална база данни с клиентите на фирмата
 • организира и поддържа комуникацията с клиентите на фирмата в досие
 • участва в срещи за оптимизиране и координация на комуникацията с останалите служители във фирмата
 • изготвя отчети за извършената работа, попълва и картотеркира документи

 

Складов работник

Образование: Средно-специално

Изисквания: Комуникативност, организираност, шофьорска книжка, правоспособност за управление на мотокар е предимство

 • Подпомага правилното обработване и съхраняване на сто­ките и материалите в склада.
 • Подпомага приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.
 • Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ­ния ред складови разписки.
 • Оформя документи и води картотека за постъпилите и от­пуснатите стоки и материали.
 • Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.
 • Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.
 • Участва при извършването на инвентаризации в склада.

 

 

Карина Дикова

Студент по архитектура в УАСГ.

Остави коментар

Close Menu