Проектиране нa стоманобетонна носеща конструкция на жилищна сграда в УПИ IV-2747, гр.Кърджали

  Анализ на възел между дървена колона и бетонен фундамент

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име инж. Филип Митков Филипов

E – mail filip_86@abv.bg

Дата и място на раждане 14. 11. 1986 Г. / гр. Кърджали

Местоживеене гр. Кърджали

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до) 2000г.-2005г.

Име и вид на обучаващата ГПЧЕ ”Христо Ботев” , гр.Кърджали
или образователната
организация

Основни предмети или Чужди езици (първи език-немски език; втори език- английски език)
застъпени професионални
умения

Ниво по националната Средно образование
класификацияДати (от-до) 27.09.2005г.-25.01.2011г.

Име и вид на обучаващата Университет по архитектура,строителство и геодезия , гр.София
или образователната
организация

Специалност Строителство на сгради и съоръжения

Ниво по националната Висше образование
класификация

Дати (от-до) 07.04.2010г.-30.07.2010г.

Име и вид на обучаващата Технически университет Дрезден ( TU Dresden )
или образователната
организация

Предмет на дейност Разработване на една от частите на дипломната ми работа на тема: “ Анализ на възел между дървена колона и бетонен фундамент”

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Дата на дипломиране: 25.01.2011г.

Дипломната работа:
Тема 1: Проектиране нa стоманобетонна носеща конструкция на жилищна сграда в УПИ IV-2747, гр.Кърджали

Тема 2: Анализ на възел между дървена колона и бетонен фундамент
Заемана длъжност и месторабота:Работя като технически ръководител в „Балканстрой инженеринг” ООД гр. Кърджали от 17.02.2011г до сега.

Как ви са вашите планове(мечти,цели) ?В какви насоки искате да се развивате?: Възнамерявам да се развивам в сферата, в която съм вложил толкова много труд и усилия, а именно в строителството. Моите бъдещи услия са насочени към това да се развивам като добър професионалист. Бих искал след време като се обърна назад да видя,че съм направил НЕЩО не само за мен самия, а и за цялата българска общност, защото вярвам, че колкото и трудни да се днешните времена, бъдещето на България е в ръцете на младите хора и техният стремеж към просперитет.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Няколко думи по проекта:

Тема 1 на дипломната ми работа обхваща цялостния процес на проектиране на стоманобетонна носеща конструкцията на сграда или съоръжение, в частност жилищна сграда.

РЕАЛНА СНИМКА НА СГРАДАТА

Избраната система на сградата е склетна конструктивна система, която удовлетворява изискванията на зададеното архитектурно решение.
Междуетажните подови конструкции са решени като безгредови безкапителни с изключение на плочите на коти ±0,00 и +3,20, които са предвидени като гредови. Това решение е взето с цел да се засегне по-широк кръг от проблеми, като се предложат адекватни решения за преодоляването им и да се покажат по обширни знания и умения за боравени с различните изчислителни методи. Също така тази скелетно конструктивна система е избрана и с оглед на по-малък разход на бетон и армировка и повишена носеща способност, поради монолитна връзка между плочите и гредите-при гредовите подови конструкции и висока технологичност при изпълнение на безгредовите плочи(лесно кофриране и декофриране), което позволява скъсяване на сроковете за изпълнение на грубия строеж.
Към подробното оразмеряване на гредовата плоча на кота + 3,20

 

са добавени оразмерителни проверки за проста и непрекъсната греда – по 1 брой от всеки тип- съответно Гр.5/С-Е и Гр. Ф/2-5.

ПЛАН НА НЕПРЕКЪСНАТА ГРЕДА (Б-2-5) И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ПРОСТА ГРЕДА 5 (С-Е)

Избрано е стълбището да се проектира като гредово, което може да се обоснове с по-лесно изпълнение от технологична гледна точка.
Като статическото изчисление на конструктивните елементи е извършено с помощта на програмен продукт SAP2000.

ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ

Разгледан е и друг наболял проблем в строителството в последните години, а именно сеизмичното поведение на сградите и съоръженията. За изследване на поведението на сградата при сеизмично въздействие е извършен сеизмичния анализ, а той своя страна е усъществен чрез подробно генериран пространствен модел в програмен продукт SAP 2000.
Прецизно са проверени и меродавните вертикални стоманобетонни елементи (шайби 1 и 7 и колони К19 и К32).

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ШАЙБИ

 

Конструирането на всички разгледани елементи е извършено в съответствие с новите изисквания на нашите норми и стандарти и в съответствие с дългогодишните ни традиции в строителството.

Използвани са подходящи и съвременни материали за проектираната стоманобетонна конструкция на сградата, а именно стомана класове В420 и В235 и бетон клас C20/25.

Тема 2 разглежда задача, която ми бе поставена към реален проект възложен на института за стоманени и дървени конструкции към Техническия университет Дрезден. Проекта включва проектиране и изпълние на дървена носеща конструкция на навес, който ще се служи за подслон и паркиране на автомобили, а покривната площ на конструкцията ще се използва за разполагане на соларни панели за добиване на слънчева енергия. Като моята задача бе да се избере подходящо решение за връзка между дървена колона на дървената покривна конструкция и бетонен фундамент, при предварително зададено натоварване F=45 kN съответстващо на собственото тегло на покривна конструкция плюс натоварването от соларните панели и избраното решение да се изследва с подходяща компютърна програма.
Размери на конструкцията: Дължина:10,70м, Ширина: 10,40м,Височина А: 2,48м, Височина Б: 3,96м ,Парко места: 8 броя


Натоварването F=45 kN е изчислено чрез програмен продукт RSTAB 7.
Тъй като, натоварването, което поема колоната е голямо, тя се подсилва с въглеродни нишки,като с това се цели повишаване на якоста на колоната.

Решение: Приема се връзката между колоната и фундамента да е възможно най-проста, от една страна за да може компютърния модел да е максимално достоверен и близък до реалността,а от друга страна да не се усложнява ненужно както компютърния модел,така и реалното изпълнението на връзката.
Зададени са и приблизителни размери на дървената колона, получени също чрез изчисления проведени чрез програма RSTAB 7.
Дървената колона е с тръбно напречно сечение с приети размери:
Външен диаметър- 460мм,
Вътрешен диаметър-300мм.
Дебелината на стената е равна на 80мм.
Избраните материали са: дървесина клас GL32h и бетон бетон В35.
Връзката: Колоната навлиза на неизвестна дълбочина в бетонния фундамент,като вътрешността й до ниво горен ръб фундамент,също се запълва с бетон.Изтръгването на колоната от фундамента се възпрепятства единствено от дълбочината на закотвянето й в бетона.Като тази дълбочина се изследва и доказва чрез подходяща за целта компютърна програма, в случея Ansys12.
За да се получат възможно най-реални резултати се прави пространствен модел като се използват следните елементи: За дървената колона и бетонния фундамент се използва Solid 45, а триенето между тях се осъществява чрез Contac 52.

При съставяне на модела не се моделират въглеродните нишки, тъй като се усложнява прекалено модела и се удължава много решението. Поради наличие на симетрия и за опростяване на решението се моделира половината от колоната и фундамента
Правят се два еднакви модела с една едниствена разлика между тях и с единствена цел теоретично сравнение на резултатите между двата модела. Моделите се различават спрямо това,че при единия е използван contac element-a по цялата дълбочина на закотвяне на колоната,т.е дървото и бетона усъществяват триене помежду си из целите си общи контактни площи, докато при втория модел е прието,че триенето между бетона и дървото започва на 200мм от горен ръб фундамент.
Тъй като contac 52 работи само на натиск, а в този случей от едната страна на колоната има натиск,а в другата страна опън, за да избегна опъна приемам дълбочината от 200 мм изхождайки от резултатите получени от първия модел и смятам, че с тази дълбочина може да се избегне опъна и contac element-a може да заработи само на натиск.
И при двата модела се изследва връзката при различна дълбочина на навлизане на колоната във фундамента, започва се с дълбочина от 0,7.d =320мм, след това 1,0.d =460мм, 2,0.d = 920мм и 3,0.d = 1380мм, като „d” е диаметър на колоната.
Пространствените модели са дискретизирани, като е избрана мрежа с размери на крайния елемент вариращи от 12 мм до 66 мм. В случея не е нужна по-финна мрежа,тъй като избраната напълно удовлетворява изискванията за целта,получават се надеждни резултати, а и решението не се усложнява и удължава излишно.
Извод: След подробно анализиране и сравняване на резултатите от двата модела при различните дълбочини се отчита, че при дълбочина на навлизане на колоната във фундамента равна на 1380мм, при което навлизане колоната има максимално преместване на горния си край равно на 28,08 мм и максимално напрежение на ниво горен ръб фундамент равно на – 4,7691 N/mm2 е невъзможно колоната да се изтръгне от фуднамента.

Carbon-Hohlkasten in Pruefmaschine

       

   

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Hobelix
Load More In Архитектура

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Награда от Ксела България – къща в гр. Лом с нова обвивка
Play for Multipor даде на победителите комфорт и енергийна ефективност

Къщата на сем. Цоневи от гр. Лом е с изцяло ремонтирана фасадна обвивка, след като те спеч…