Skip to main content
search

Камарата на архитектите в България е категорична, че дострояването на двата 12-етажни корпуса, предвидени за бъдеща детска болница е невъзможно и незаконно. Именно затова институцията внесе жалба във Върховния административен съд да бъде спряна обществената поръчка по проекта. Делото е насрочено за 11-ти ноември.

Опасенията на Камарата са, че нормите за земетръс позволяват болница с височина до 8 етажа в столицата. Педиатрията според Общия устройствен план и Подробния устройствен план не може да бъде с височина по-голяма от 20 метра. Чрез ПУП още през 2011 г. съществуващият незавършен строеж е определен за премахване. Предвиждало се е изграждането на нова, 5-етажна сграда с различна конфигурация.

Строителството е започнало още през 1978 г. и конструкцията старее вече десетки години.

12-те етажа, завършени само на бетон са били изложени на прегряване и измръзване без никаква защита. Това означава, че са протекли бързи процеси на обрушаване, ръждясване и износване на носещата конструкция. Според КАБ до този извод са стигнали и експерти от Министерството на здравеопазването още през 2004 г. когато според становищата „по недостроения корпус са настъпили непоправими конструктивни поражения“ и се препоръчват да се построи нова сграда, съобразена със съвременните изисквания по света.

Въпреки опасностите от стария строеж – нова обществена поръчка

През април тази година Министерството на здравеопазването изготвя задание и обявява обществена поръчка за довършване на строежа. Според Камарата обаче заданието за проектиране е непълно и компетентно. Така се отваря и възможност за злоупотреби. В него липсват специфичните изисквания относно електричеството, водопровода, климатизацията, микроклимата, стерилността и другите инсталации, необходими в една съвременна болница. Липсват и предписания за ниско енергопотребление и възможности за производство на собствена енергия, въпреки че болниците са едни от най-големите й консуматори.

Заданието не включва и прилагането на изисквания, които са по-високи от минималните. Не се предвижда допълнителна устойчивост на природни бедствия като земетръс или способност за собствено електрозахранване, резервоари за вода и храна. Неща, които биха били необходими при природен или човешки катаклизъм. Не са специфицирани броя на паркоместата, не се изисква хеликоптерна площадка за всеки случаи и не е предложено изграждане на топла връзка към съседната университетска болница „Майчин дом“.

Бъдещата детска болница ще бъде опасна за всички, които се нуждаят от нея.

Опасенията на КАБ включват и довършването на стария строеж под формата на инженеринг. Това означава проектирането, строителството и авторският надзор да бъдат поверени на строителя. Това е и такава форма на обществена поръчка, в която целта на изпълнителя е да извлече максимална печалба при минимални разходи, а целта на Министерството на здравеопазването трябва да бъде максимално качество при минимални разходи. Проектантът и надзорът би следвало да защитават интересите на Министерството, но когато те са посочени от строителя и са негови служители, тогава ситуацията става повече от ясна. Според КАБ инженерингът би бил допустим единствено при вече изготвен идеен проект за сградата. Тук обаче няма дори и предпроектно проучване.

КАБ предупреждава Министерството на здравеопазването, че заданието е неграмотно.

Камарата предлага помощта си след публикуването на обществената поръчка за безвъзмездно изготвяне на ново, професионално задание. Министерството обаче отказва. Архитектурната колегия обжалва поръчката пред Комисията за защита на конкуренцията, но жалбата е била отхвърлена, тъй като за Министерството и Комисията поръчката отговаря на Закона за обществените поръчки.

На 30-ти септември КАБ внася жалба срещу условията на поръчката във Върховния административен съд и отново дава реакция на Министерството на здравеопазването да оттегли поръчката, но реакция няма.

Сякаш за пореден път в последните години, експертното мнение на архитектите бива подминавано с лека ръка. За пореден път се изготвя задание за общественозначима сграда чрез Закона за обществените поръчки, а не чрез архитектурен конкурс. Създават се предпоставки за спекулации с предвидените 95,4 млн. лв., които би трябвало да са в полза на обществото. Децата и лекарите ни не заслужават поредната половинчато направена сграда, те заслужават най-доброто.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu