Skip to main content
search

Ако живеете в град, несъмнено сте забелязали, че климатът само на няколко километра извън силно урбанизираните райони е много различен. Характерно за градовете е образуването на по-особен микроклимат – метеорологични и климатични характеристики, различаващи се от типичните за географския регион показатели. Зоните, които се характеризират с микроклиматични особености или аномалии обикновено заемат неголяма площ. Най-често градският микроклимат се забелязва в силно населени и гъсто застроени зони от големите градове, като понякога забелязваме аномалии в цялата градска агломерация.

Микроклиматът често е свързван с локално повишаване на температурите

На какво влияe специфичният градски климат?

Погрешно е схващането, че микроклиматът засяга единствено температурните характеристики на областта. Всъщност, големите градски микроклимати имат своето отражение върху редица метеорологични характеристики и явления. Те могат да повлияят на количеството дъждове, снеговалежите, атмосферното налягане. Това на свой ред води до промяна в силата и направлението на ветровете и завихрянията, които са от изключителна важност за градската среда. Силата на бурите и интензитета на мъглите са също повлияни от това. От особено значение за жителите на големите урбанизираните райони е концентранцията на замърсен въздух и колко дълго този въздух остава в града – фактор, пряко свързан с микроклимата на градската агломерация.

Лятото на 2019г. се смята за рекордно горещо в Европа | Снимка: National Geographic

Факторите, влияещи върху появата на микроклимата

Най-голям принос към промяната на климата в световен мащаб има влиянието на човека. Индустрията и производствените процеси отделят огромни количества топлина в атмосферата. Заедно с това в нея навлизат и вредни газове и микрочастици, които засилват парниковия ефект и още повече допринасят за покачването на температурите. Прогресивното застрояване на големи площи води до промяна на естествени релефни форми, което има пряко влияние върху въздушните течения.

Целият процес по влошаването на качествата на въздуха и промяната на климата изглежда на пръв поглед необратим. В световен план всеки изминал ден броят на хората, които живеят извън градовете, намалява. Това има своите негативни последствия върху заобикалящата ни среда. Освен очевидните градоустройствени проблеми като лоша инфраструктура, презастрояване на градската сърцевина, влошено качество на изпълнение при строителните обекти, се наблюдават и значителни аномалии на микроклимата във все повече градове. Получава се затворен кръг между нарастването на населението, прогресивното строителство, все повече производствени бази и моторни превозни средства в градовете.

Иновативни решения в дизайна и архитектурата срещу климатичните аномалии

Да се погрижим за градския микроклимат чрез устойчив дизайн и енергоефективни технологии

Едно от най-добрите решения за превенция на климатични аномалии е намаляването на вредата от процесите, които им влияят. С напредването на науката в областта на екологията и опазването на околната среда се развиват и способите, чрез които можем да влияем на негативните фактори. Съществува ли обаче начин да повлияем на микроклимата чрез намеса в градската среда? Категорично да.

Умното планиране на градовете има положително влияние върху климата.

Позиционирането на отделните елементи от градската среда могат да повлияят на вътрешната циркулация на въздух в градовете. Чрез правилно планиране бихме успели да намалим задържането на замърсен въздух и фини прахови частици в атмосферата и да подобрим общите показатели на въздуха.

Разработването на добри градоустройсвени модели може да се окаже превенция срещу екологичните проблеми | Снимка: Newcastle University

По отношение на температурата микроклиматът и архитектурата са тясно свързани. Внедряването на нови технологии в строителството може да намали в пъти количеството топлина, което сградите и респективно градовете отдават на атмосферата. По-добрата изолация и управление на ресурсите могат да намалят изпускането на енергия, докато пасивните отоплителни и охладителни техники могат да намалят количеството топлинна енергия, използвана от сградите. Добрата енергийна ефективност в строителството е от огромно значение, тъй като така намаляваме цялостните производствени нужди.

Въпреки че мнозина експерти смятат наличието на микроклиматични зони за нормално и непряко обвързано с влошени атмосферни показатели, в големите градове наблюдаваме все повече климатични аномалии. Ролята на архитекти, урбанисти и инженери е ключова в преодоляването на този проблем. Умното планиране на градската среда и енергоефективното проектиране в строителството могат да повлияят до голяма степен на проблема.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

Остави коментар

Close Menu