Skip to main content
search

Живеейки в динамично развиващ се свят, обществото ни бива изправено пред предизвикателства, които изискват постоянни промени. Изглежда у нас остава на заден план разбирането, че училищата са сградите, които оформят бъдещето на децата ни или поне изглежда така от тяхното състояние днес. Традиционната педагогика (еднопосочна форма на обучение – от учител към ученик), дълбоко вкоренената типология за училищната сграда и строго утвърдената йерархия в българската образователната система е изправена пред истинско предизвикателство в контекста на XXI-ви век и изискванията на съвременното образование. Днес тя има нужда да бъде преразгледана.

Едно от студиата, застанали начело с борбата с амортизираната материална база в българското училище и залегналите принципи на строгия функционализъм, е архитектурното студио “Think Forward”, което получи голямото отличие на Български архитектурни награди през 2018 г. В тазгодишното издание на наградите вторият етап от стратегията за трансформиране на българско училище с алтернативен образователен подход бе награден със специалното отличие от чуждестранно жури с председател арх. Франсоа Валентини.

Четете тук: Проекти и тенденции на петото издание на Българските архитектурни награди

Проектът “Think Education Forward” представлява стратегия за трансформиране на българско училище от XX-и век в образователна институция на XXI-ви век в рамките на 8 проекта, изпълнени в период от 8 години, в една училищна сграда – училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас.

Построена в края на 80-те години на миналия век, преди намесата на архитектите сградата представлява стандартен модел на българско училище, отразяващ проблемите както на образователния процес, така и на архитектурната типология, към която принадлежи. Поетапната модернизация чрез 8-те проекта на студиото е пример за социална иновация, която въпреки че се прилага специфично в този проект, на практика изведените принципи са валидни и приложими за всяко едно друго училище. Статията цели да разкрие процеса на работа, анализите и достигнатите изводи, в систематичния подход, при изграждането на всяка една от осемте интервенции, нека ги разгледаме:

1.”5 Стаи”, 2015 г. 

През 2015 г. екипът на Think Forward е поканен да създаде пространство без предварително задание. Заедно с ръководството на училището е идентифициран проблемът за детската свръхактивност, която често прераства в насилие.

Отговорът архитект Галина Милкова и дизайнера Недко Николов намират в трансформирането на единственото неизползваемо помещение (29 кв.м). Така училището се сдобива с нова многофункционална стая, в която детска енергия се канализира по творчески начин.

Стаята, продължение на коридорното пространство, се превръща в сърцето на училището, пречупвайки още едно от разделенията в училище, а именно – възрастовото. Там деца от различни групи се социализират, изразходват енергия и подкрепят – чрез музика, танци, настолни игри.

Концепцията за сблъсък между 5 стаи – класна стая, стая за игри, стая за танци, музикална стая и огледална предпоставя обособяването на всеки кът чрез специално разработени графики и типографии. 

2.”Out-of-school”, 2016 г.

 Проектът „Out-of-school“ трансформира неизползваемото дворно пространство от 200 кв.м. в  училище на открито. Проектът интерпретира слабо познатата тема в България за класна стая на открито (open-air school) и я обогатява чрез изнасяне на открито основни училищни функции – учебна зона, зона за хранене, амфитеатрална зона за концерти и културни мероприятия, зона за отдих, зона за игра.

„Out-of-school“ подтиква към експериментални методики на преподаване. Например, учене чрез мултисензорно преживяване, като се ангажират сетивата на обоняние, слух, вкус и зрение, или усвояване на знания посредством интердисциплинарна програма, или чрез размиване на границата между академичното обучение и творческата игра. Друг позитивен ефект е създаването на връзка между училището и квартала, в който се намира. Достъпът на учениците до квартала често прераства в училищни проекти с обществена полза, които възпитават социална ангажираност и отговорност у децата. От друга страна, достъпът на жителите на квартала до класната стая и образователния процес насърчават местното доброволчество. Не на последно място ученето на открито подтиква към изследователска дейност и спомага за фундаменталното разбиране на природните процеси.

Четете тук: Медитативен парк-остров в Бургас от студио Think Forward 

3.“Демократос”, 2018 г.

„Демократос“ е проект за реновация на театралната зала в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и превръщането ѝ в демократично пространство в рамките на традиционно училище. Концепцията засяга съществен световен проблем, а именно дискурсът за “мъртвите сгради” – какво правим с всички тези пространства, които затварят след работното си време? Често практиката в България показва, че те пространства просто биват затваряни, вместо трансформирани.

В новата многофункционална зала обаче Think Forward залага принципите на свобода, равноправие и плурализъм, характерни за демократичните училища. „Демократос“ е винаги достъпна зала, която може да се ползва в учебно и извънучебно време. Флексибилността на проекта позволява трансформацията на залата в социален хъб, форум за дебати, учебен център, работилница, театрална и кино зала, зала за презентации, столова. 

4.“New Infrastructures”, 2020 г.

 Може би един от най-важните елементи при изграждането на училище е именно коридорното пространство. Как се справяме с дългия често тесен и тъмен коридор, разпределящ правоъгълните класни стаи? Може ли той да служи за нещо повече от инфраструктура, която осигурява циркулация в пространството? Може ли той да се превърне в гъвкава платформа за социални срещи и обмен на знания? 

“New Infrastructures” е четвъртата интервенция, адресиращ проблема за нефункционалните и амортизирали училищни коридори. Те са неподходящи за деца, лошо осветени с компрометирана акустична среда, причиняваща ехо. 

Новата пространствена инфраструктура позволява на децата да се ориентират лесно в училището чрез цветно маркиране на ключови зони. Друг слой е и т. нар. социална инфраструктура. Тя е реализирана с елементи, които насърчават груповите игри и свободното общуване. 

5.”Sports Hall”, 2021 г. 

Съществуващата спортна зала в училището е реновирана през 2021 г., следвайки логиката и естетиката на дизайна на предишните 5 интервенции.

Архитектите на Think Forward насочват внимание върху може би една от най-важните теми, а именно – спорта и движението в училищната среда и стимулирането ѝ извън салона. Обхватът на проекта включва не само физкултурния салон на училището, а и прилежащото фоайе.

Подходът интерпретира спортни елементи стимулиращи движението извън салона – пътеки за бягане, маркиращи пътя до входа на фитнес залата и разнообразно спортно оборудване.

Пространствата са обособени тематично и дизайнерски. Цветовата палитра на фоайето е логично продължение на дизайна на училищния коридор, осигуряващ зона за тихи умствени спортове като шах и табла и за самообучение. 

6.”ArtScience centre”, 2022 г. 

Със следващата интервенция се създава проект за цялостна реновация на сутерена и трансформирането му в “Приложен център за наука и изкуство”. Проектът се опитва да отговори на нуждата от проектно-базирано обучение в българските училища, в които се усвояват предимно теоретични знания именно поради липсата на адекватна материална база.  

Четете тук: Повече за връзката между образование, материална база и архитектура четете тук: 

Центърът предвижда изграждането на пространства за дигитални изкуства, музикален кабинет, фотографско студио, работилници за аналогово и дигитално моделиране, изследователска лаборатория, както и обновяването на коридорното пространство като пресечна точка на наука и изкуство. Вдъхновени от съвременните тенденции в образованието, пространствата изследват възможностите за провеждане на интердисциплинарно обучение

Друг слой на интервенцията разкрива новите за българската образователна система режими на преподаване – работа в малки групи, както и практическо обучение посредством лабораторно оборудване. Отвъд подвижните прегради учебното пространство се състои от зони за отдих, дискусия и интерактивно преподаване. Стаята за моделиране включва – групово и дигитално в центъра около маси за екипна работа, индивидуално и аналогово по периферията в специално обособени работни кътове.

7.”Discovery room”

Discovery Room (в процес на реализация) е стая, чието присъствие доста често отсъства в повечето училища у нас. Проектът представлява изграждане на ресурсен център, адресиращ проблема за липсата на адекватно образование на деца със специални образователни потребности.

Освен специално проектираната мебелировка, ресурсният кабинет е обзаведен и с голям брой специализирани образователни игри, чрез които децата усъвършенстват визуално-моторната си координация, правописа и смятането. Дизайнът с ярки цветове привличат детското внимание, като чрез игра опознават различните текстури, развиват фината моторика и сетивата си.

8.”Multi-Sport Playground” 

Multi-Sport (в процес на реализация) е проект за спортна площадка на открито, адресиращ проблема за липсата на здравно образование.

Multi-Sport Playground е реконструкция и изграждане на нов мултифункционален спортен център на открито в двора на училището, чиято функционална програма обръща внимание на всеки аспект на спорта в живота и ежедневието на един ученик, предлагайки многобройни начини за ангажиране със спорта – знания за спорта, зони за загрявка и издръжливост, упражнения, спортни игри, разтягане, гъвкавост, място за социализиране покрай играта.

Иновацията в изграждането на концепцията представлява изграждането на петте зони, разположени по периферията на площадката – зони, надграждащи стандартната учебна програма по физкултурно възпитание (зона за загрявка, издръжливост, ловкост, гъвкавост и разтягане). 

Систематичният подход, отразен в последователна поетапна модернизация, използван от студио Think Forward, в продължение на години със сигурност допринася архитектите не просто да предложат поредната повърхностна реновация на училищна сграда, а наистина да разнищят и анализират всеки един аспект от образователната система в България – социален, педагогически и пространствен. 

Истинският успех в архитектурната практика доста често е резултат от анализи, проучвания и решения, надхвърлящи чисто архитектурния, дизайнерски и пространствен контекст. Think Forward ясно показват, че архитектурата може да бъде използвана като инструмент, отговарящ адекватно на един от основните проблеми на българското училище, а именно връзката между методите на преподаване и изостаналата училищна среда. Те проектират по-доброто възможното бъдеще.

“Година по-късно успеваемостта на проекта се потвърждава от учениците, които използват всяка функционална зона по предназначение.”

При описанието на проекта на уебсайта на КАБ, студио Think Forward споделят:

След години на успешна съвместна работа, през 2022 г. ръководството на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ прави анализ на социалното въздействие на поетапната модернизация. В рамките на 8 години броят на учениците нараства близо 4 пъти от 136 през 2015 г. до 500 през 2022 г., а обхватът на тяхното местожителство се разраства до съседните села и градове. Училището получава статут на иновативно, давайки свобода на учителите да използват съвременни образователни методологии. В следствие на това учениците подобряват академичните си резултати, като през 2022 г. училището попада в топ 10 на най-добрите училища в бургаска област, а 75% от завършващите ученици са приети в елитни бургаски гимназии. Едно от най-големите постижения на стратегията според директора на училището е липсата на насилие между учениците. 

  Четете тук: Как се справят с училищата на запад?

Вяра Илиева

Бъдещ архитект, който умее да рисува. “Точно както в архитектурата, всяка картина започва със скица, мислена идея, оформяща се за първи път на листа, преминава през палитра от действия и стига до краен продукт. Разликата е, че ние трябва да обитаваме архитектурата. Разбира се, можем да обитаваме и картини, но само за миг в съзнанието си.” Бъдещ архитект, заинтересован от човека и обществените нужди.

Остави коментар

Close Menu